Meist

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Balti Uuringute Instituut (IBS) on 1996. aastal asutatud iseseisev ja sõltumatu mittetulunduslik mõttekoda, mille peamiseks tegevusalaks on rakendusuuringute, poliitikaanalüüside ning kohalike ja rahvusvaheliste projektide läbiviimine. Meie eesmärgiks on osaleda teadmuspõhise ühiskonna arendamisel, edendades Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist ning pakkudes selleks kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. IBS valdkondlik kompetents jaguneb viite suurde valdkonda:

Ränne ja lõimumine

IT ja tehnoloogia kasutuselevõtt

Noored, haridus ja tööturg

Tulevikuseire (foresight), poliitikaanalüüs ja hindamine

Meetoditest valdame väga hästi kvalitatiivseid uurimismeetodeid, meil on pikaajaline kogemus poliitika hindamisel ja olime üks esimesi, kes hakkas Eestis tulevikuseire metoodikat rakendama. IBSil on lai kontaktvõrgustik ja on regulaarselt partneriks ka Eesti omavalitsustele välisprojektide läbiviimisel.

Aastate jooksul oleme ellu viinud suurel hulgal arendusprojekte koostöös valitsuse, akadeemia, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega kogu Euroopas, sh üle kahekümne Euroopa Liidu 5, 6 ja 7 Raamprogrammi ja H2020 projekti. IBS partnerite võrgustik koondab sadu eksperte, organisatsioone ja ülikoole üle kogu maailma. IBS kuulub mitmetesse üle-euroopalistesse ja siseriiklikesse võrgustikkesse, olles sealhulgas:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
 • Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti koordinaator
 • Euroopa Komisjoni lõimumisalase portaali EWSI Eesti kontaktpunkt
 • Vabaühenduste Liidu
 • Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ)
 • Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide siseriikliku võrgustiku liige

Pennsylvania Ülikooli iga-aastaselt koostatava maailma mõttekodade indeksis “Global Go To Think Tank Index Report” on Balti Uuringute Instituut regulaarselt nimetatud ühena juhtivatest Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekodadest.

Targa linna kontseptsioon hõlmab mitmeid linnaelu puudutavaid valdkondi alates taastuvenergia tootmisest ja suuremast kasutuselevõtust kuni rohemobiilsuslahenduste ja uute tehnoloogiate juurutamise ja kodanike kaasamiseni. Targa linna kontekstis on IBSil on varasem kogemus linlaste kaasamise tegevuste organiseerimise ning sotsiaalse innovatsiooni läbiviimise ja hindamisega, võrgustike loomise ja juhtimisega, tarkade lahenduste replikatsiooni ja kommunikatsiooniga. Jätkusuutliku arengu kontekstis oleme kaasa löönud mitmes rohe- ja aktiivset mobiilsust edendavates projektides ja uuringutes ning panustanud õiglase ülemineku ja targa linna strateegilist arengut planeerivates projektides.

IBS on nii iseseisvalt kui koos partneritega välja arendanud ja kasutanud mitmeid targa linna tööriistu ja metodoloogiaid:

 • Tulevikuseire – IBS kasutas tulevikuseire metodoloogiat Tartu uue energia- ja kliimakava koostamisel (SmartEnCity).
 • Replikatsiooni teekaart – IBS töötas välja interaktiivse replikatsiooni teekaardi, mille abil aidata omavalitsustel alustada ja/või jätkata energia- ja kliimakava loomise ja rohelise ülemineku planeerimisega (SmartEnCity).
 • Cities4ZERO – IBS töötas koos partneritega välja uue metodoloogilise raamistiku, mis toetab omavalitsusi süsinikuheite vähendamise planeerimisel ja elluviimisel (SmartEnCity).
 • Kaasamistööriistade tööriistakast – IBS töötas välja interaktiivse kaasamistööriistade tööriistakasti, mis aitab kaasata spetsiifilisi sihtrühmi planeerimisprotsessidesse ja kohandada kaasamist sihtrühma vajadustele vastavaks (GreenSAM).
 • Mõjuanalüüs ja -hindamine – IBS on analüüsinud omavalitsuste kompetentse süsinikheite vähendamiseks, hinnanud ettepanekuid Ida-Virumaa õiglase ülemineku läbiviimiseks ning korraldanud nii projektiülest kui tegevuste sisulist hindamist AllThings.bioPRO biomajanduse projektis.

Lisaks on IBS kohalikke omavalitsusi ühendava Eesti Tarkade Linnade Klubi üks eestvedajaid ja teeb tihedat koostööd nii Tartu Linnavalitsuse kui teiste Eesti omavalitsustega. IBSi headeks partneriteks targa linna ja jätkusuutliku arengu projektides on teiste seas ka Tartu Ülikool, TalTech ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Loe lähemalt IBSi targa linna projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta siit.

Targa linna kontseptsioon hõlmab mitmeid linnaelu puudutavaid valdkondi alates taastuvenergia tootmisest ja suuremast kasutuselevõtust kuni rohemobiilsuslahenduste ja uute tehnoloogiate juurutamise ja kodanike kaasamiseni. Targa linna kontekstis on IBSil on varasem kogemus linlaste kaasamise tegevuste organiseerimise ning sotsiaalse innovatsiooni läbiviimise ja hindamisega, võrgustike loomise ja juhtimisega, tarkade lahenduste replikatsiooni ja kommunikatsiooniga. Jätkusuutliku arengu kontekstis oleme kaasa löönud mitmes rohe- ja aktiivset mobiilsust edendavates projektides ja uuringutes ning panustanud õiglase ülemineku ja targa linna strateegilist arengut planeerivates projektides.

IBS on nii iseseisvalt kui koos partneritega välja arendanud ja kasutanud mitmeid targa linna tööriistu ja metodoloogiaid:

 • Tulevikuseire – IBS kasutas tulevikuseire metodoloogiat Tartu uue energia- ja kliimakava koostamisel (SmartEnCity).
 • Replikatsiooni teekaart – IBS töötas välja interaktiivse replikatsiooni teekaardi, mille abil aidata omavalitsustel alustada ja/või jätkata energia- ja kliimakava loomise ja rohelise ülemineku planeerimisega (SmartEnCity).
 • Cities4ZERO – IBS töötas koos partneritega välja uue metodoloogilise raamistiku, mis toetab omavalitsusi süsinikuheite vähendamise planeerimisel ja elluviimisel (SmartEnCity).
 • Kaasamistööriistade tööriistakast – IBS töötas välja interaktiivse kaasamistööriistade tööriistakasti, mis aitab kaasata spetsiifilisi sihtrühmi planeerimisprotsessidesse ja kohandada kaasamist sihtrühma vajadustele vastavaks (GreenSAM).
 • Mõjuanalüüs ja -hindamine – IBS on analüüsinud omavalitsuste kompetentse süsinikheite vähendamiseks, hinnanud ettepanekuid Ida-Virumaa õiglase ülemineku läbiviimiseks ning korraldanud nii projektiülest kui tegevuste sisulist hindamist AllThings.bioPRO biomajanduse projektis.

Lisaks on IBS kohalikke omavalitsusi ühendava Eesti Tarkade Linnade Klubi üks eestvedajaid ja teeb tihedat koostööd nii Tartu Linnavalitsuse kui teiste Eesti omavalitsustega. IBSi headeks partneriteks targa linna ja jätkusuutliku arengu projektides on teiste seas ka Tartu Ülikool, TalTech ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Loe lähemalt IBSi targa linna projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta siit.