Tark linn ja jätkusuutlik areng

Targa linna kontseptsioon hõlmab mitmeid linnaelu puudutavaid valdkondi alates taastuvenergia tootmisest ja suuremast kasutuselevõtust kuni rohemobiilsuslahenduste ja uute tehnoloogiate juurutamise ja kodanike kaasamiseni. Targa linna kontekstis on IBSil on varasem kogemus linlaste kaasamise tegevuste organiseerimise ning sotsiaalse innovatsiooni läbiviimise ja hindamisega, võrgustike loomise ja juhtimisega, tarkade lahenduste replikatsiooni ja kommunikatsiooniga. Jätkusuutliku arengu kontekstis oleme kaasa löönud mitmes rohe- ja aktiivset mobiilsust edendavates projektides ja uuringutes ning panustanud õiglase ülemineku ja targa linna strateegilist arengut planeerivates projektides.

IBS on nii iseseisvalt kui koos partneritega välja arendanud ja kasutanud mitmeid targa linna tööriistu ja metodoloogiaid:

  • Tulevikuseire – IBS kasutas tulevikuseire metodoloogiat Tartu uue energia- ja kliimakava koostamisel (SmartEnCity).
  • Replikatsiooni teekaart – IBS töötas välja interaktiivse replikatsiooni teekaardi, mille abil aidata omavalitsustel alustada ja/või jätkata energia- ja kliimakava loomise ja rohelise ülemineku planeerimisega (SmartEnCity).
  • Cities4ZERO – IBS töötas koos partneritega välja uue metodoloogilise raamistiku, mis toetab omavalitsusi süsinikuheite vähendamise planeerimisel ja elluviimisel (SmartEnCity).
  • Kaasamistööriistade tööriistakast – IBS töötas välja interaktiivse kaasamistööriistade tööriistakasti, mis aitab kaasata spetsiifilisi sihtrühmi planeerimisprotsessidesse ja kohandada kaasamist sihtrühma vajadustele vastavaks (GreenSAM).
  • Mõjuanalüüs ja -hindamine – IBS on analüüsinud omavalitsuste kompetentse süsinikheite vähendamiseks, hinnanud ettepanekuid Ida-Virumaa õiglase ülemineku läbiviimiseks ning korraldanud nii projektiülest kui tegevuste sisulist hindamist AllThings.bioPRO biomajanduse projektis.

Lisaks on IBS kohalikke omavalitsusi ühendava Eesti Tarkade Linnade Klubi üks eestvedajaid ja teeb tihedat koostööd nii Tartu Linnavalitsuse kui teiste Eesti omavalitsustega. IBSi headeks partneriteks targa linna ja jätkusuutliku arengu projektides on teiste seas ka Tartu Ülikool, TalTech ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Loe lähemalt IBSi targa linna projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta siit.