Ränne ja lõimumine

2022

Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring

Hindame „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ raames ellu viidud tegevuste edukust. Ühtlasi tuvastame ja soovitame tegevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.

Loe rohkem
2022

Lõimumisalane valimisdebatt 2011

Koos seitsme suurema erakonna esindajatega arutasime Eesti lõimumise viie järgneva aasta suurimaid väljakutseid ning nende potentsiaalseid lahendusi, aga ka seda, kuhu integratsiooniprotsess välja peaks viima.

Loe rohkem
2022

Kolmandate riikide kodanike poliitiline osalus kolmes EL riigis

Teada saamaks, kas Läti, Eesti ja Poola liiguvad õiges suunas lubadusega muuta oma ühiskonnad soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige luues ja tagades võimalused immigrantidel osaleda riigi poliitilises ja ühiskondlikus elus, analüüsisime olemasolevate poliitilisi osaluse vorme ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu rakendatavate projekte.

Loe rohkem
2022

Central Baltic Job Ferry

Edendame Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ühise tööturu arengut, toetades tööjõu piiriülest mobiilsust ning erinevate tööturuosaliste omavahelist koostööd.

Loe rohkem
2019

Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs

Balti Uuringute Instituut koostab Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüsi, milles käsitletakse uussisserändajate Eestis kohanemist soodustavaid ja takistavaid tegureid ning teenuseid analüüsiva rakendusuuringu läbiviimisest.

Loe rohkem