Kolmandate riikide kodanike poliitiline osalus kolmes EL riigis

Projekti eesmärgiks on leida vastus küsimusele: kas Läti, Eesti ja Poola liiguvad õiges suunas lubadusega muuta oma ühiskonnad soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige luues ja tagades võimalused immigrantidel osaleda riigi poliitilises ja ühiskondlikus elus? Sellele küsimusele vastuse saamiseks analüüsitakse projekti käigus järgnevaid aspekte:

– olemasolevate poliitilise osaluse vormide analüüsimine (nii seadusandlusandluse analüüs kui ka indiviidide isiklike kogemuste kaardistamine) sellistel teemadel nagu õigus liituda ja luua mittetulundusühinguid, ametiühinguid ja poliitilisi parteisid; hääleõigus ning sisserändajaid puudutavate poliitikate konsulteerimise mehhanismid. Antud osa uurimusest hõlmab intervjuusid immigrantide ja etniliste vähemuste MTÜ-dega ja/või teiste kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis muuhulgas edendavad immigrantide ja etnilistev vähemuste poliitilist osalust. Samuti intervjueeritakse igas riigis valitsuskoalitsiooni moodustavate poliitiliste parteide esindajaid riigi üldise poliitilise keskkonna avatuse osas, mis puudutab sisserändajate poliitilist osalust.

– Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu rakendatavate projektide analüüs: kas need liikmesriikide poolt rakendatud, kuid Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud EL-i rahalised vahendid ka tegelikkuses käsitlevad sisserändajate poliitilist osalust, või käsitleb enamus projekte immigrante kui isikuid, kes vajavad teenuseid.

Riikide tulemusi võrreldakse EL-i parimate praktikatega, vastavalt immigrantide integratsioonipoliitika indeksile (MIPEX), mis võrdleb kõikide EL-i riikide sisserändajate integratsiooni puudutavat seadusandlust. Nelja riigi raportite põhjal koostatkase võrdlev analüüs. Järeldusi ja soovitusi arutatakse igas riigis ümarlaudade või seminaride vormis ning nende põhjal formuleeritakse ka poliitikasoovitused nii iga riigi poliitikakujundajatele kui ka laiemalt Euroopa Liidu tasandile.

Projekt baseerub Euroopa Liidu ühisel kolmandate riikide kodanike integreerimisraamistikul (Common basic principles for immigrant integration policy, vastu võetud 2004. a), mis sisaldab poliitilise kaasamise/osaluse printsiipi. Lissaboni leping lõi EL-ile seadusliku aluse tegelemaks immigrantide integratsioonialaste probleemidega. Lisaks on EL-i liikmesriigid ülevõtnud Stockholmi programmi (detsembris 2009), mis sätestab Euroopa integratsiooni peamise eesmärgina võrdsete õiguste, kohustuste ja võimaluste olemasolu, võttes arvesse ka vajadust tasakaalustada seda migrantide õiguste ning kohustustega.

Projekti partnerid: Centre for Public Policy PROVIDUS (Läti), Institute of Public Affairs (Poola), Institute of Baltic Studies (Eesti), Migration Policy Group (Belgia).