Ränne ja lõimumine

2017

Integratsiooni monitooring 2017

Järjekorras seitsmes integratsiooni monitooring annab ülevaate lõimumisprotsessidest Eesti ühiskonnas ning toob välja erinevate valdkondade peamised positiivsed arengud ning põhilised murekohad.

Loe rohkem
2015

Kuidas korraldada oma Arvamusfestivali?

Juhises tutvustatakse Arvamusfestivali ideed, tekkelugu ning viiakse lugeja samm-sammult läbi tegevuste, mida on vaja ette võtta, et luua inspireeriv ja sundimatu õhustikuga arvamuskultuuri ning kodanikuharidust arendav uute mõtete kohtumispaik – oma Arvamusfestival.

Loe rohkem
2015

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015

Integratsiooni monitooringu tulemustest selgub, et eestivenelaste kuuluvustunne ja eestlaste kaasamisvalmidus on head. Samal ajal on aga suurenenud rahvusgruppide vahel sotsiaal-majandusliku ja poliitilise ebavõrdsuse tajumine, seda eelkõige just eestivenelaste poolt.

Loe rohkem
2015

Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring

Jõuame järeldusele, et programm ja programmist toetatud tegevused on vajalikud, aitamaks rahvuskaaslastel hoida sidet Eesti ja eesti kultuuriga ning talletamaks väliseesti kultuuripärandit. Küll aga on vajalik parandada programmi elluviimise korralduslikku poolt ja turundust väliskogukondade seas.

Loe rohkem
2013

Immigration in Times of Emigration

Europe at large is characterised by aging populations and low birth rates, and in countries like Estonia, Latvia and Lithuania, demographic problems are further aggravated by large outflows of people of working age.

Loe rohkem
2013

Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumisarutelude aruanne

Kaasasime Eestis elavad välismaalased Eesti lõimumispoliitika kujundamisse ning küsisime neilt nende arvamust eri teemavaldkondades nagu tööhõive, haridus, avalike teenuste kättesaadavus, kogukonnas ja otsustusprotsessides osalemine, kultuuriline mitmekesisus ning eesti keele õpe.

Loe rohkem
2012

Lõimuv Eesti 2000-­2011 – Integratsiooni monitooringute analüüs

2013.  aastal  täitus  15  aastat  hetkest,  mil  valitsus  kiitis  heaks  esimese  riikliku  integratsiooniprogrammi  “Integratsioon  Eesti  ühiskonnas  2000-2007”  ning  alustas lõimumist  toetavate  tegevuste  elluviimist.  Nõukogude  perioodilt  päritud  ja  iseseisvuse  algaastatel  süvenenud  rahvuslikult  lõhestunud  ühiskonna  ees  seisvad  väljakutsed  olid suured, vaadates kasvõi seda, kui suur oli määratlemata kodakondsusega inimeste arv.

Loe rohkem
2011

Political Inclusion and Participation

EUMARGIN’i kuuendas poliitikaülevaates käsitletakse lühidalt sisserändajate poliitilise osalemise erinevaid vorme ja püütakse mõista põhjuseid, mis selgitavad sisserändajate vähest poliitilist osalust.

Loe rohkem
2011

Kolmandate riikide kodanike poliitiline osalus

Projekti eesmärgiks oli vastus leida küsimusele – millises suunas liiguvad Läti, Eesti ja Poola oma üldiselt deklareeritud seisukohtadega muuta ühiskond soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige seisukohtadega luua ja tagada immigrantidele võrdsed võimalused osaleda riigi poliitilises ja ühiskondlikus elus.

Loe rohkem
2011

Young Migrants: Exclusion and Belonging in Europe

Kirjastuselt Palgrave Macmillan on ilmunud raamat “Young Migrants: Exclusion and Belonging in Europe”, mille ühe peatüki (“Pathways in Education”) autoriteks on Balti Uuringute Instituudi projekti EUMARGINS analüütikud Judit Strömpl, Kristjan Kaldur ja Anna Markina.

Loe rohkem
2010

Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe

Kirjastuselt Ashgate on ilmunud raamat “Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe” vaatleb võrdlevas perspektiivis 7 Euroopa riigi kogemusi sotsiaalse tõrjutuse ning kaasatuse kontekstis. Raamatu Eesti peatüki (“Estonia: A post-Soviet predicament”) autoriteks on Balti Uuringute Instituudi analüütikud Kristina Kallas ja Kristjan Kaldur.

Loe rohkem
2009

Kohalike omavalitsuste integratsioonipoliitikad ja meetmed

Integratsioon on jagatud vastutus ning hõlmab endas mitmeid osapooli. Euroopa riikide ning nende omavalitsuste ees seisavad sisserännanute või vähemuste lõimumisel ees üsna sageli sarnased väljakutsed ning küsimused, samas kui vastused või lahendused antud probleemidele võivad riigist riiki üsna märgatavalt erineda.

Loe rohkem